Menu

  Redland Boxes match

     

  23 May 2023

  Redland Redland Total
  Brett Symes
  [Level 980  +3.5%]
   v John Ruddlesdin
  [Level 838  -3.1%]
  6-2   1-0